Tuesday, October 11, 2011

فصول سرد!

اول پاییز که می شود رانندگان تاکسی های این شهر هر روز دخترکی را سوار میکنند که بالافاصله بعد از نشستن ، کیفش را می جورد و بافتنی اش را به دست میگیرد و تا مقصد یک ریز می بافد!